Regulamin serwisu internetowego „Używane Jak Nowe” | Używane jak nowe

Regulamin serwisu internetowego „Używane Jak Nowe”

FAJRANT! OBECNIE SPĘDZAMY CZAS, REALIZUJĄC SWOJE PASJE POZA PRACĄ.

Podaj swój numer telefonu!

ZADZWONIMY DO CIEBIE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI 
w godzinach pracy naszego salonu!

Administratorem podanych danych osobowych jest „Plaza Motors Poland” sp. z .o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania kontaktu zwrotnego przez Pracowników firmy. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym dane oznaczone symbolem „*” są niezbędne w celu wykonania kontaktu.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Masz prawo w każdym czasie cofnąć swoje zgody na stronie https://www.autoplaza.com.pl/zgody lub pisząc e-mail na adres ochronadanych@autoplaza.com.pl. O regułach przetwarzania przez nas Twoich danych dowiesz się więcej tutaj.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych przez „Plaza Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, będziesz otrzymywać informacje o korzystnych ofertach (również oferty profilowane), promocjach, akcjach sezonowych, etc.:

§ 1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej: „Użytkownik/Użytkownicy”) z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego „Używane Jak Nowe”, dostępnego pod adresem www.uzywanejaknowe.pl (dalej: „Serwis”).
 • Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2013 poz. 1422).
 • Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest „Summit Motors Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Usługodawca” lub równoważnie „Auto Plaza”), pod adresem: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024240, REGON: 010863822, NIP: 5261016043, o kapitale zakładowym: 20.452.810,68 złotych, adres elektroniczny: popularna@autoplaza.com.pl (Salon Auto Plaza przy ul. Popularnej 70 w Warszawie), sokratesa@autoplaza.com.pl (Salon Auto Plaza Bielany przy ul. Sokratesa 11a w Warszawie).

§ 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Użytkownikiem może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w tym małoletni pomiędzy 13-tym a 18-tym rokiem życia, może korzystać z usług świadczonych za pomocą Serwisu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 • Usługi świadczone przez Usługodawcę droga elektroniczną (dalej: „Usługa/Usługi”) za pomocą Serwisu obejmują:

2.1. informowanie Użytkowników o działalności Auto Plaza;
2.2. umożliwienie Użytkownikom zapoznawania się z treściami udostępnionymi w Serwisie, w tym z informacjami o pojazdach używanych dostępnych w Auto Plaza w asortymencie „Używane Jak Nowe” oraz z cennikami usług świadczonych przez Auto Plaza;
2.3. „autopowiadamiacz” i „alert cenowy” umożliwiający Użytkownikom otrzymywanie na adres e-mail powiadomień o pojawieniu się w Auto Plaza pojazdów używanych o parametrach określonych przez Użytkownika w dedykowanym formularzu elektronicznym;
2.4. zapewnienie Użytkownikom możliwości kontaktu z Auto Plaza (wysłania zapytania) za pomocą dedykowanego formularza elektronicznego;
2.5. zapewnienie Użytkownikom możliwości zarezerwowania lub zapytania o ofertę sprzedaży wybranego pojazdu za pomocą dedykowanego formularza elektronicznego.

 • Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 • Usługi, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1, 2.2, 2.4 i 2.5 są wykonywane w sposób automatyczny, bezpośrednio po skorzystaniu z odpowiedniej funkcji (opcji, przycisku) widocznej w Serwisie. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności tych Usług przez nie mniej niż 90% czasu w każdym miesiącu.
 • Usługa, o której mowa w ust. 2 pkt 2.2, obejmuje funkcje wyszukiwania i porównywania pojazdów wedle określonych przez Użytkownika kryteriów oraz dodawania wybranych przez Użytkownika pojazdów do „obserwowanych”, poprzez zapisanie informacji o takich pojazdach w pamięci przeglądarki internetowej. Korzystanie z tych funkcji wymaga zgody Użytkownika na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies.
 • Usługa „autopowiadamiacza” i „alertu cenowego”, o której mowa w ust. 2 pkt 2.3, świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może zrezygnować z tej usługi w każdym czasie, bez podawania przyczyny. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić stosowne żądanie Usługodawcy, np. korzystając ze specjalnego linku widocznego w stopce wiadomości otrzymanej w ramach „autopowiadamiacza” czy „alertu cenowego” lub kontaktując się z Usługodawcą na adres e-mail: marketing@autoplaza.com.pl.
 • Rezerwacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2.5, jest dostępna dla wybranych pojazdów używanych, zgodnie z informacjami widocznymi w Serwisie.
 • W ramach korzystania z Serwisu i Usług zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym stanowiących naruszenie prawa lub dobrych obyczajów.
 • Wszystkie dostępne w Serwisie informacje (w tym ceny, cenniki, prezentacje pojazdów) odnoszące się do pojazdów, innych towarów lub usług dostępnych w Auto Plaza nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Za pomocą Serwisu nie są zawierane na odległość umowy dotyczące sprzedaży samochodów z asortymentu „Używane Jak Nowe”. Serwis służy prezentowaniu asortymentu samochodów używanych dostępnych u Usługodawcy oraz ma na celu udostępnienie Użytkownikom narzędzi ułatwiających zakup takich samochodów.
 • Usługa rezerwacji (ust. 2 pkt 2.5 powyżej) nie prowadzi do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży samochodu objętego rezerwacją. Usługa ta ma na celu jedynie ułatwienie Użytkownikowi zawarcia ewentualnej umowy sprzedaży w przyszłości, w ten sposób, że do ustalonego terminu Usługodawca zobowiązuje się nie sprzedać zarezerwowanego samochodu osobie trzeciej.

§ 3. Wymagania techniczne

 • Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego (PC) z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Opera w wersji 9 lub nowszej, Firefox w wersji 2 lub nowszej lub Google Chrome.
 • Serwis jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w jedną z popularnych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji (Android Browser, Chrome Mobile, Internet Explorer Mobile, Opera Mini).
 • Prawidłowe funkcjonowanie Serwisu wymaga zainstalowania w przeglądarce internetowej Użytkownika wtyczki Adobe Flash Player oraz Adobe Shockwave Player. Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji tych wtyczek.

§ 4. Rezygnacja z usług

 • Użytkownik może w każdym czasie, w tym zarówno w terminie 14 dni od zawarcia umowy na odległość, przewidzianym dla konsumentów w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), jak również w terminie późniejszym, zrezygnować z usługi (odstąpić od zawartej na odległość umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną), bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie na piśmie, nadane na adres Usługodawcy („Summit Motors Poland” sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa) lub pocztą elektroniczną, na adres marketing@autoplaza.com.pl.
 • W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1). Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

§ 5. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu lub Usług można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (marketing@autoplaza.com.pl) lub listownie, na adres Usługodawcy („Summit Motors Poland” sp. z o.o., ul. Popularna 70, 02-473 Warszawa). Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 • Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. Reklamacje załatwiane są na podstawie Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 • Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:

1.1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
1.2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych;
1.3. nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), o ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
1.4. językiem umów zawieranych z Usługodawcą jest język polski

 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies w Serwisie zawiera odrębna „Polityka Prywatności”, dostępna w Serwisie.
 • W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Treść Regulaminu jest dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej w Serwisie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu na urządzeniu końcowym Użytkownika (format .PDF).

Pobierz Regulamin serwisu internetowego „Używane Jak Nowe”

Jakiego samochodu szukasz?

Polecane oferty

Zobacz wszystkie
Auto Plaza
Grupa pol
marka:
Ford
model:
Mondeo
wersja:
Grupa pol
silnik:
2.0
Grupa pol
cena: 89 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Zarezerwowany:
W ofercie
Auto Plaza
Grupa pol
marka:
Ford
model:
S-Max
wersja:
Grupa pol
silnik:
2.0
Grupa pol
cena: 94 900 zł
Wkrótce w ofercie:
Sprzedany:
W ofercie
Zarezerwowany:
W ofercie
Nasze salony

ul. Popularna 70 Warszawa

22 447 0000

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00 - 19:00
Sobota: 09:00 - 15:00

honda.png

ul. Malownicza 29a Warszawa

22 431 00 00

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 09:00 - 18:00
Sobota: 09:00 - 15:00

​Obowiązują od dnia 24 czerwca 2020, do odwołania.